Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.dojezdova-kola.cz

 1. PROVOZOVATEL
  DAROS PLUS, s.r.o.
  IČ: 25538624
  DIČ: CZ25538624
  Spisová značka C 31050 vedená u Krajského soudu v Brně
  Dále jen „prodávající“

Právní vztahy mezi prodávajícím DAROS PLUS, s.r.o. jakožto provozovatelem internetového obchodu www.dojezdova-kola.cz, sídlem Němčičky 115, 664 66 Němčičky, identifikační číslo: 25538624, DIČ: CZ25538624, evidovaným u Krajského soudu v Brně, (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen jako „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.dojezdova-kola.cz se řídí právem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „VOP“). VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).


2. PRÁVNÍ REŽIM
2.1. Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práv z vad, jakož i všechny další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonnými ustanoveními platných právních předpisů a ujednáními mezi smluvními stranami.

2.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Zároveň platí, že komunikace bude probíhat v českém jazyce. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro případné spory mezi smluvními stranami budou příslušné české soudy dle platné a účinné legislativy.

2.3. Ustanovení odchylná od VOP lze sjednat výhradně v kupní smlouvě, a to v písemné podobě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována a není veřejně přístupná.

2.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jejich hlavních vlastností (tvar, materiál, rozměr atd.) včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky zákazníkem je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého prodávající rezervuje objednané zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Kupující je povinen uvést údaje požadované při vyplnění formuláře, přičemž těmito údaji se rozumí zejména jméno a příjmení kupujícího, kontaktní údaje kupujícího, specifikace objednávaného zboží včetně jeho počtu v kusech. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Na základě objednávky kupujícího zašle prodávající elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení o přijetí objednávky. Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailové zprávy s potvrzením objednávky kupujícímu. Prodávající nenese odpovědnost za nepřijetí objednávky v důsledku nezaviněného výpadku internetového spojení nebo obdobných potíží technické povahy.

3.4. Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě, přičemž všechny uvedené ceny se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře.

3.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.

3.7. Kupující je oprávněn měnit údaje uvedené v objednávkovém formuláři po přijetí objednávky dle čl. 3.3. těchto VOP pouze stornováním objednávky a vyplněním nové objednávky dle 4. Části těchto VOP.


4. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

4.1. Objednávka může být ze strany kupujícího stornována pouze elektronicky a to na e-mailové adrese: info@dojezdova-kola.cz, kde musí být uvedeno číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího. Storno objednávky je možné pouze do okamžiku odeslání zboží, když se tento okamžik může v jednotlivých případech různit. Po odeslání zboží může kupující odstoupit od smlouvy, pokud mu to umožňuje zákon nebo tyto VOP, případně uplatnit vady zboží.

4.2. V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela nebo i jen z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se s ním na dalším postupu.
V případě, že zákazníka nelze kontaktovat nebo nedojde k dohodě o dalším postupu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit - nepotvrdí závazné přijetí objednávky a kupní smlouva tak nevznikne, o čemž bude zákazníka informovat prostřednictvím e-mailu, který mu zašle na adresu, z níž byla elektronická objednávka odeslána (ev. na adresu uvedenou v elektronické objednávce).
V případě, že lze splnit jen část objednávky kupujícího, prodávající na takovou skutečnost upozorní e-mailem kupujícího, a pokud kupující e-mailem zpětně potvrdí prodávajícímu, že akceptuje splnění jen části své objednávky, pak vznikne kupní smlouva jen ohledně takto odsouhlaseného plnění.


5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy nebo VOP je kupující povinen uhradit prodávajícímu formou platební karty, převodem z účtu nebo dobírkou (zaplacením kupní ceny doručovateli při převzetí zboží kupujícím). Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Dojezdova-kola.cz. Za případné chyby při přenosu dat nenese Dojezdova-kola.cz odpovědnost. Uzavření smlouvy, neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný email.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Tyto náklady činí při celkové hmotnosti zásilky nepřevyšující 30 kg 169,- Kč při dodání zboží na území České republiky a 15 EUR (355,- Kč) při zasílání zboží na území Slovenské republiky.

5.3. Náklady na balné a dopravu zboží mohou být odlišné v případě zvláštního požadavku kupujícího. O ceně přepravy bude v tomto případě kupující předem informován. Ujednání čl. 5.2. těchto VOP se pro případy zvláštní přepravy (tedy takové přepravy neupravené těmito VOP) neuplatní.


6. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Zboží je doručováno prostřednictvím přepravní společnosti DPD jako obchodní balík. Zboží je zásadně vypravováno na adresu uvedenou v objednávce. O předání zásilky přepravci je kupující informován prostřednictvím e-mailu.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a v takovém případě nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním prvnímu dopravci.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající má právo na úhradu nákladů vynaložených na doručení zboží i v případě, kdy kupující zboží odmítne převzít nebo jeho doručení jiným způsobem znemožní.

6.4. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Převezme-li kupující od přepravce poškozenou zásilku, je povinen poškození namítnout (popsat) v potvrzení o převzetí zásilky od přepravce a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit e-mailem na adresu prodávajícího info@dojezdova-kola.cz a poskytnout prodávajícímu doklad o převzetí zásilky s poznámkou o poškození zásilky.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

6.7. Dodací lhůta je u každého produktu napsaná v závorce. V případě, že prodávající nebude schopen odeslat v uvedeném termínu objednané zboží, bude o tom kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu. Prodávající zároveň navrhne kupujícímu náhradní řešení vyřízení objednávky, případně je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.8. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky, pokud důvody pro zdržení nebo nedoručení zásilky vznikly na straně kupujícího nebo přepravce.


7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal, má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné a dále za to, že je předmět koupě v odpovídajícím množství.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má předmět koupě vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Nejpozději však do 24 hodin od obdržení zboží. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.

7.5. Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně očištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

7.6. Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a uvést dostatečné a aktuální kontaktní údaje, zejména poštovní a emailovou adresu a telefonní číslo.

7.7. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

7.10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.11. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit ani v případě, kdy bylo prodávané zboží upraveno podle jeho přání či pro jeho osobu. Úpravami dle přání kupujícího jsou chápány zejména individuální (atypické) úpravy rozměrů zboží prováděné prodávajícím dle objednávky kupujícího a jakékoliv jeho povrchové úpravy. Tímto není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím dodání řádně objednaného zboží dle potvrzené objednávky.

7.12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.13. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, ledaže se jedná o věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, o použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.14. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.15. Práva Kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávající na adrese Daros plus, s.r.o., Sladovnická 4, 620 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.16. Kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně prodávajícímu a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené, nepoužité zboží zpět v původním obalu, na adresu prodávajícího Daros plus, s.r.o., Sladovnická 4, 620 00 Brno.

7.17. Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím zaslat číslo daňového dokladu a čísla bankovního účtu, na který má být vrácena kupní cena, pokud byla zaplacena. 

7.18. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a zabaleno v původním obale nebo v kvalitativně stejně jako byl původní obal. Zboží poškozené, nekompletní či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a vrátit kupujícímu celou kupní cenu.

7.19. Kupující není oprávněn zaslat zboží zpět na dobírku. V případě, kdy kupující zašle zboží zpět formou dobírky, je prodávající oprávněn takovou zásilku nepřevzít. Náklady na vrácení zboží nese vždy kupující.

7.20. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to jak zcela, tak i zčásti. V takovém případě je prodávající povinen kontaktovat kupujícího ohledně dalšího postupu. V případě, kdy se s kupujícím nelze spojit, má prodávající právo na odstoupení od kupní smlouvy. O tomto postupu informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, ze které byla objednávka odeslána.

7.21. V případě, kdy je možné splnit jen část objednávky, upozorní prodávající kupujícího o této skutečnosti e-mailem. Pokud kupující potvrdí prodávajícímu, že souhlasí s částečným splněním objednávky, pak vznikne kupní smlouva jen ohledně této odsouhlasené části plnění.

7.21. Pokud kupující platně a řádně odstoupí od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu zboží. Úhrada musí být provedena nejpozději do třiceti dnů od splnění všech povinností kupujícího vůči prodávajícímu. Prodávající vrátí kupní cenu na ten účet, ze kterého kupující za zboží zaplatil, nebo na účet, který určí kupující. Není-li možné kupní cenu vrátit tímto způsobem, vrátí ji prodávající formou poštovní poukázky na náklady kupujícího. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím nezačne lhůta 30 dní před okamžikem, kdy bude prodávajícímu zboží vráceno.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

8.4. Prodávající neodpovídá kupujícímu, pokud mu tento nesdělí aktuální kontaktní údaje odlišné od údajů uvedených v jeho objednávce.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Prodávající je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo běžného či jiného účtu, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem plnění svých povinností dle kupní smlouvy a ochrany svých práv. Tyto osobní údaje musí kupující poskytnout prodávajícímu povinně, jinak nevznikne kupní smlouva.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy, nebo od jiného okamžiku, se kterým zákon spojuje počátek jakékoliv promlčecí lhůty v souladu s účelem zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující má právo žádat vysvětlení ohledně způsobu zpracování jím poskytnutých osobních údajů a má právo žádat o odstranění svých osobních údajů, pokud je zpracování v rozporu s uvedeným účelem, nebo za dalších podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


10. DOZOR
10.1. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha.

10.2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


11. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje především emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.


11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.4. Tyto VOP jsou účinné od 1.2.2023 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Daros plus, s.r.o., Sladovnická 4, 620 00 Brno, e-mailová adresa elektronické pošty: info@dojezdova-kola.cz, tel: +420 724 562 834.
V Brně dne 1.2.2023